Názov projektu: Zavedenie inovatívnej technológie v spoločnosti HYDROCHEM, s.r.o.

Kód projektu: 313012C728

Výzva: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií a technologického transferu

Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C728

Dátum platnosti zmluvy: 12.6.2017

Dátum účinnosti zmluvy: 13.6.2017

URL adresa: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2976609&l=sk

Predmet projektu: Obstaranie technológie, ktorá zabezpečí inováciu výrobného procesu žiadateľa

Cieľ projektu: Prostredníctvom zvýšenia technologickej úrovne spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a produkovať kotúčiky malých návinov pri prijateľných nákladoch

Výška poskytnutého NFP: 605.000,- Eur

Názov a sídlo prijímateľa: HYDROCHEM, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Š. Tučeka 23, 071 01 Michalovce

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk